Jakie dokumenty muszę przedstawić, żeby otworzyć konto użytkownika viaTOLL?

Do zarejestrowania w systemie viaTOLL i utworzenia konta użytkownika potrzebne są następujące dokumenty i informacje:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail);
 • dla podmiotów gospodarczych: nazwa firmy, adres rejestracyjny, forma prawna, numer NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę oraz jeden z poniższych dokumenów rejestracyjnych firmy:
  • KRS
  • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej
  • kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw
  • lub inny dokument rejestracyjny firmy
 • dowód osobisty lub paszport;
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 • kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane, świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin);
 • pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa zawierana jest na rzecz innego podmiotu/osoby przez osobę trzecią);
 • informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej;
 • adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax);

Proces rejestracji kończy się podpisaniem umowy pomiędzy użytkownikiem, a operatorem systemu viaTOLL.

Dodatkowe zabezpieczenia wymagane do zawarcia umowy w trybie z odroczoną płatnością:

 • zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w formie pieniężnej. Aby samodzielnie obliczyć kwotę gwarancji należy skorzystać z kalkulatora gwarancji.
Wydrukuj stronę Do góry