TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Polityka prywatności

  Polityka prywatności dla portalu viatoll.pl

  Polityka prywatności
  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach portalu viatoll.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników portalu viatoll.pl
  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu viatoll.pl na podstawie art. 6 ust. 1 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Udostępnienie danych osobowych i danych rejestracyjnych w systemie viaTOLL (takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, seria i nr dowodu osobistego, nazwa użytkownika, numer identyfikacyjny klienta, numer identyfikacyjny kontraktu, adres e-mail, numer urządzenia viaBOX) jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy.

  Pana/Pani dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną np. „Newsletter” i „SMS Reminder”.  o ile wyrazi Pan/Pani na to zgodę. W dowolnym momencie trwania Umowy może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych, za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, tj. w dowolnym MOK, dzwoniąc do TCOK lub wysyłając e-maila na adres info@viatoll.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez GDDKiA wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

  Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest:
  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa
  tel: (022) 375 88 88
  e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
  Regon 017511575

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

  Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez GDDKiA za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

  Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, a także w celu archiwizacji.

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych.

  Dane osobowe będą ujawniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów

  Dane osób uprawnionych będą przechowywane przez okres realizacji umowy a także przez okres archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu, w szczególności w ramach wykonywania usługi „Newsletter”, oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek podanie danych innych niż dane kontaktowe w zakresie: numeru telefonu, faksu i adresu e-mail, jest konieczne do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy.

  Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych GDDKiA w ramach usługi „Rejestracja” (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość użytkownika, polegającej na podaniu hasła), w zakładce „Dane klienta”. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej, możliwe jest w zakładce „Dane klienta” w Profilu użytkownika. Usunięcie profilu użytkownika wymaga skontaktowania się z infolinią. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter” wymaga połączenia się ze stroną viatoll.pl przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi. Całkowite usunięcie numeru telefonu z usługi „SMS Reminder” wymaga wpisania numer telefonu i zaznaczenia opcji „Wypisz się z Przypomnienia SMS” na głównej stronie. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług, aplikacji lub konkursów dostępnych w portalu viatoll.pl, może się zwrócić bezpośrednio do administratora portalu z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: info@viatoll.pl

  Ochrona przetwarzanych danych osobowych
  Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. 

  Odwiedziny
  Aplikacje portalu viatoll.pl zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk.

  Inne strony Internetowe
  W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie, na stronach portalu viatoll.pl mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

  Gwarancje bezpieczeństwa
  Administrator viatoll.pl gwarantuje należytą ochronę danych osobowych użytkowników, przechowywanych w portalu viatoll.pl. Stosowane zabezpieczenia - zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony - zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników viatoll.pl, historii ich aktywności na stronach portalu oraz danych uzyskanych w drodze ankiet, formularzy oraz korespondencji elektronicznej.

  Udostępnianie danych osobowych
  Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu viatoll.pl osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych Administrator powierzył, w myśl art. 28 RODO, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, konsorcjum firm:
  1. Kapsch TrafficCom AG, Europlatz 2, 1120 Wiedeń;
  2. Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa;
  3. Texel Sp. z o.o., ul. Joronowska 24A, 02-905 Warszawa.

  Ochrona transmisji
  Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

  Pliki Cookies
  Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie usług portalu viatoll.pl, wykorzystywane są tzw. cookies – pliki zapisywane na dysku użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym w jaki sposób korzystał z portalu m.in. jakie serwisy odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty naszego portalu do potrzeb naszych użytkowników. Warto pamiętać, że pliki cookies umożliwiają nam poznanie preferencji użytkownika, ale nie na ustalenie, kim w rzeczywistości jest.

  Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej poprzez zmianę poziomu ochrony - aż do całkowitego blokowania plików cookies. 

  Procedury zmiany ustawień dla poszczególnych przeglądarek znajdują się na stronach: 

   Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookies odpowiadają za zapamiętanie ustawień użytkownika w ramach portalu viatoll.pl.

  Dane pozyskane przy pomocy plików cookies w portalu viatoll.pl w szczególności wykorzystujemy do:
  1. obsługi rejestracji użytkownika - pozwalają na poprawne jego rozpoznawanie po zakończeniu procesu autoryzacji,
  2. przeprowadzania sond internetowych – zapamiętanie raz udzielonych odpowiedzi,
  3. generowania statystyk popularności serwisu,
  4. celów związanych z prezentacją reklamy w portalu;