heavy-banner

logo

Ciężarowe

Nowe informacje o odwołaniach od kar na viatoll.pl

W zakładce system viaTOLL oraz sekcji POMOC opublikowane zostały informacje na temat procedury odwoławczej od nałożonej przez GITD kary administracyjnej za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej. Stanowią one uzupełnienie dotychczasowych informacji znajdujących się na stronie internetowej systemu viaTOLL.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy każdy użytkownik, na którego zostanie nałożona kara może się od niej odwołać w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji. Na podstawie dostarczonych przez użytkownika informacji GITD może w przypadku wątpliwości wezwać operatora systemu viaTOLL do złożenia wyjaśnień i weryfikacji otrzymanych informacji. Jeśli w wyniku postępowania GITD stwierdzi, że kara została nałożona na użytkownika niezgodnie z prawem, wówczas uchyli ją a kwota kary pieniężnej zostanie zwrócona użytkownikowi.

Formalne odwołanie się od nałożonej kary administracyjnej jest jedynym sposobem wnioskowania o uchylenie decyzji. Ostateczna decyzja jest wydawana przez organ kontrolny po przeanalizowaniu wszystkich materiałów związanych ze sprawą.

Wydrukuj stronę Do góry