TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Polityka prywatności aplikacji mobilnej viaTOLL

  Polityka prywatności

  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad („ADO”) oświadcza, że szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. W poniższym dokumencie znajdują się informacje na temat sposobu w jaki ADO gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje o użytkownikach aplikacji mobilnej viaTOLL oraz w jaki sposób dba o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne.

  Definicje

  • Administrator danych osobowych (ADO) – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel: (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, regon 017511575
  • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
  • RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Aplikacja viaTOLL – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych takich jak smarfony, czy tablety mające na celu ułatwienie dostępu użytkownikom Elektronicznego systemu poboru opłat dostępu do opcji zasilenia konta użytkownika i wyszukania Miejsc Poboru Opłat zgodnie z bieżącą lokalizacją Użytkownika.
  • Elektroniczny system poboru opłat (ESPO) – system służący do elektronicznego naliczania opłat za przejazd drogami płatnymi zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
  • Operator Płatności (TECS) – operator kart płatniczych obsługujący transakcje realizowane przez system online.

  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej viaTOLL

  • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  • Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
  • Udostępnienie danych osobowych i danych rejestracyjnych w systemie viaTOLL (takich jak: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, numer identyfikacyjny klienta, numer identyfikacyjny kontraktu, adres e-mail, numer urządzenia viaBOX) jest niezbędne w celu weryfikacji, autoryzacji i obsługi użytkownika aplikacji mobilnej viaTOLL
  • Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi lub transakcji.
  • Aplikacja mobilna viaTOLL nie przechowuje danych dotyczących kart bankowych; wszelkie dane przechowywane są jedynie po stronie Operatora Płatności

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników aplikacji mobilnej viaTOLL są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez ADO za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

  Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, a także w celu archiwizacji.

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych.

  Dane osobowe będą ujawniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów

  Dane osób uprawnionych będą przechowywane przez okres realizacji umowy a także przez okres archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Użytkownik powierzając dane osobowe Administratorowi wyraża zgodę na przetwarzanie ich w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników aplikacji mobilnej viaTOLL.

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek podanie danych innych niż dane kontaktowe w zakresie: numeru telefonu, faksu i adresu e-mail, jest konieczne do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy.

  Przekazanie danych osobowych przez użytkownika aplikacji mobilnej viaTOLL jest dobrowolne, nie mniej jednak ich brak może uniemożliwić obsługę procesu autoryzacji użytkownika aplikacji mobilnej viaTOLL.

  Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

  W celu modyfikacji lub usunięcia danych osobowych należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych (ADO) z prośbą o umożliwienie dostępu do danych osobowych użytkownika, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: info@viatoll.pl.

  Ochrona przetwarzanych danych osobowych

  Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. 

  Odwiedziny

  Aplikacja mobilna viaTOLL, w sposób automatyczny, zbiera tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP, dane dotyczące urządzenia mobilnego, systemu operacyjnego oraz jego wersji), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk.

  Inne strony Internetowe

  W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie w aplikacji mobilnej viaTOLL mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

  Gwarancje bezpieczeństwa

  ADO gwarantuje należytą ochronę danych osobowych użytkowników, przechowywanych w aplikacji mobilnej viaTOLL. Stosowane zabezpieczenia - zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony - zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej viaTOLL, historii ich aktywności w aplikacji mobilnej viaTOLL oraz danych uzyskanych w drodze ankiet, formularzy oraz korespondencji elektronicznej.

  Logowanie do aplikacji mobilnej viaTOLL

  Użytkownik systemu viaTOLL korzystający z aplikacji mobilnej viaTOLL loguje się za pomocą poświadczeń Panelu Obsługi Klienta – nazwa użytkownika i hasło.

  Udostępnianie danych osobowych

  ADO nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej viaTOLL osobom trzecim. Dane, jakie ADO może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych ADO powierzył, w myśl art. 28 RODO, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, konsorcjum firm:

  1. Kapsch TrafficCom AG, Europlatz 2, 1120 Wiedeń;
  2. Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa;
  3. Texel Sp. z o.o., ul. Koronowska 24A, 02-905 Warszawa.

  Ochrona transmisji

  Proces komunikacji pomiędzy aplikacją mobilną viaTOLL a Elektronicznym systemem Poboru Opłat odbywa się z użyciem protokołu SSL oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.

  W zależności od platformy mobilnej (Android, OS) uprawnienia aplikacji mobilnej viaTOLL można odwołać poprzez zmianę ustawień systemowych lub odinstalowanie aplikacji.

  Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych użytkowników aplikacji mobilnej viaTOLL dostępnych po zalogowaniu. Tym samym nie ma możliwości dokonywania operacji przez osobę trzecią w przypadku nieuprawnionego dostępu do zarejestrowanego urządzenia.

  Korzystanie z aplikacji mobilnej viaTOLL oznacza akceptację warunków niniejszej polityki prywatności.
  ADO zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki Prywatności na stronie internetowej operatora systemu.

  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

  Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta dostępnym przez całą dobę telefonicznie (800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce; +48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy), e-mailowo (info@viatoll.pl), za pomocą faxu (+48 22 521 10 11) i poczty (Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań). Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta udziela informacji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.