TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Dokumenty wymagane przy rejestracji pojazdu - konto z odroczoną płatnością

  W zależności od rodzaju konta użytkownik musi dostarczyć następujące informacje / dokumenty:

  Konto z odroczoną płatnością:

  • Nazwisko i imię właściciela, dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma - dane firmy takie jak: nazwa firmy, adres, forma prawna firmy, numer NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę oraz dokument rejestracyjny firmy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej lub kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw lub inny dokument rejestracyjny firmy),
  • Dowód osobisty lub paszport,
  • Numer rejestracyjny pojazdu,
  • Pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa zawierana jest na rzecz innego podmiotu/osoby przez osobę trzecią),
  • Informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej,
  • Adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax),
  • Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub zabezpieczenie w formie pieniężnej w przypadku zawierania umowy w trybie z odroczoną płatnością.