TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Zabezpieczenie umowy

  Użytkownik zamierzający korzystać z konta z odroczoną płatnością przy podpisywaniu umowy musi przedstawić odpowiednie zabezpieczenie. Może mieć ono formę:

  - gwarancji bankowej - Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania Gwarancji Bankowej oraz zaprezentowania jej w Miejscu Obsługi Klienta w celu weryfikacji. Zawarcie umowy dla konta odroczonej płatności będzie możliwe tylko po akceptacji Gwarancji Bankowej. Akceptacja Gwarancji Bankowej może trwać kilka dni roboczych. W celu przyspieszenia procesu akceptacji, Gwarancja Bankowa wydana przez bank powinna być zgodna z formularzem dostępnym pod linkiem,

  - gwarancji ubezpieczeniowej - Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania Gwarancji Ubezpieczyciela i przedstawienia jej w Miejscu Obsługi Klienta w celu weryfikacji. Każda gwarancja wymaga zatwierdzenia. Zawarcie umowy dla konta z odroczoną płatnością jest możliwe po otrzymaniu zatwierdzenia Gwarancji Ubezpieczeniowej. Akceptacja Gwarancji Ubezpieczeniowej może trwać kilka dni roboczych. W celu przyspieszenia procesu zatwierdzenia, Gwarancja Ubezpieczeniowa wydana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinna być zgodna z formularzem dostępnym pod linkiem,

  - pieniężną - Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza deklaracji płatności, a następnie do wpłacenia zadeklarowanej kwoty na rachunek bankowy podany na formularzu. Użytkownik dróg będzie mógł podpisać umowę tylko po zaksięgowaniu wpłaconej kwoty na rachunku bankowym. Formularz Deklaracji płatności dostępny jest pod linkiem,

  - stosownego poręczenia ze strony podmiotu trzeciego, który spełnia warunki wskazane w §6 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego (takim podmiotem trzecim może być np. dostawca karty flotowej, przy pomocy której użytkownik dróg płatnych korzystający z konta z odroczoną płatnością będzie uiszczał m.in. należności za przejazd tymi drogami).

  Stosowne zabezpieczenie powinno zabezpieczać całość oczekiwanych opłat biorąc pod uwagę miesięczny okres rozliczeniowy i powinno być składane na okres nie krótszy niż 1 rok. Wzór gwarancji bankowej, stanowiącej jeden ze sposobów zabezpieczenia płatności opłaty elektronicznej, dostępny jest w każdym Miejscu Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.viatoll.pl. Gwarancja może być wystawiona tylko w języku polskim lub angielskim, zaś dokumenty w pozostałych językach nie będą akceptowane. Gwarancja musi zawierać wszystkie odpowiednie zapisy zawarte w formularzu przykładowym. W przypadku braku któregokolwiek z zapisów, gwarancja nie będzie akceptowana.

  Kwota gwarancji zostanie ustalona na podstawie liczby pojazdów zarejestrowanych lub prognozowanych rejestracji dla konta użytkownika oraz prognozowanego korzystania z sieci dróg płatnych przez pojazdy. Musi pokrywać maksymalne użytkowanie sieci dróg płatnych przez 1,5 miesiąca (miesięczna nota obciążeniowa + 14 dniowy termin płatności). W przypadku przypisania do konta użytkownika dodatkowych pojazdów, użytkownik zobowiązany jest do zwiększenia kwoty gwarancji wedle potrzeby. Podstawowa zasada zakłada, że bez względu na liczbę pojazdów zarejestrowanych na koncie użytkownika, całkowita kwota opłat za przejazdy musi być pokryta gwarantowaną kwotą. Kalkulator kwoty, na którą powinno zostać wystawione zabezpieczenie, znajduje się na stronie internetowej www.viatoll.pl.

  Użytkownik będzie poinformowany, 60 dni wcześniej, o zbliżającym się terminie upływu ważności gwarancji, w celu umożliwienia użytkownikowi przedstawienia odnowionej gwarancji nie później, niż 30 dni przed upływem ważności. Nie oznacza to, że użytkownik jest zwolniony z monitorowania ważności oraz kwoty określonej w zabezpieczeniu gwarancji. Jeśli użytkownik nie odnowi gwarancji na 30 dni przed upływem daty ważności lub w przypadku, gdy kwota należności za elektroniczny pobór opłat wyniesie 99% wartości określonej gwarancją, konto użytkownika ulegnie zmianie na konto przedpłacone z saldem równym 0 PLN. W takiej sytuacji użytkownik będzie zobowiązany do przestrzegania Warunków Ogólnych dotyczących takiego konta użytkownika dostępnych na stronie www.viatoll.pl, bez konieczności zmiany umowy lub innych działań stron.